Privacy Statment

Privacy beleid

Erasmus Psy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij zijn transparant in hoe wij met uw gegevens omgaan en doen dat op een
zorgvuldige wijze. Om deze reden houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerken persoonsgegevens

Het is volgens de wet verplicht dat wij een dossier aanleggen met daarin uw
persoonsgegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bij start van de behandeling vragen wij uitdrukkelijke om uw toestemming hiervoor. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Welke gegevens worden er verwerkt?

 Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 Nationaliteit

 NAW gegevens

 BSN

 ID nummer

 Leefsituatie

 Opleiding

 ROM gegevens worden op algemeen niveau verwerkt via een beveiligde

portaal

 De uitvoering van het declaratietraject via het beveiligde portaal Vecozo

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna voor de verplichte periode van 15 jaar. Deze periode is bepaald in de wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst ( WGBO ).

EPD

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een EPD (Elektronisch Patiencen
Dossier). Dit is een soort elektronische archiefkast. Alleen de medewerkers van Erasmus Psy en die betrokken zijn bij uw behandeling hebben inzage in uw dossier. Externe partijen kunnen niet in ons EPD. Het EPD waar wij mee werken is dus niet hetzelfde als het EPD van de huisartsen.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan hebt u het recht om te vragen om deze informatie kan worden gecorrigeerd of aangevuld.

Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om uw dossier of delen uit uw dossier te vernietiging.

Voor alle rechten geldt dat wij in principe zullen ingaan op uw verzoek. Alleen als er een vermoeden is dat belangen van anderen worden geschaad, bijvoorbeeld van uw kinderen, kan uw verzoek (gedeeltelijk) worden afgewezen.

Geheimhouding

Via de wet zijn wij gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wat u zegt niet zonder uw expliciete toestemming mag worden gecommuniceerd aan derden. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als er wordt ingeschat dat u zelf acuut en ernstig gevaar loopt of dat anderen acuut en ernstig gevaar lopen. In dergelijke gevallen wordt eerst met u bekeken of er afspraken kunnen worden gemaakt over uw veiligheid of de veiligheid van een ander.

Indien u deze afspraken niet kan maken kan worden bepaald dat wij informatie delen met derden, zoals een huisarts of psychiater, de crisisdienst, de politie of jeugdzorg. Dit zal van te voren met u worden besproken.

Vragen

Indien u vragen heeft naar aanleiding van onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close