ROM

ROM en Kwaliteitsbewaking

Binnen Erasmus Psy proberen we de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen

door o.a. het afnemen van vragenlijsten (ROM-meting), bij-en nascholing, consultatie van een psychiater, intervisie, GGZ-samenwerking en visitatie.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

ROM bestaat uit vragenlijsten die bij de start van de behandeling en aan het eind van de behandeling worden afgenomen. Soms wordt er een tussenmeting gedaan. De ROM bestaat bij ons standaard uit een klachtenvragenlijst en vragenlijst die nagaat hoe u de behandeling heeft ervaren. De klachtenvragenlijst geeft een inschatting van het type klachten u boven gemiddeld scoort, zoals bijvoorbeeld stemmingsklachten of slaapproblemen. Aan het eind van het traject wordt deze vragenlijst opnieuw afgenomen met daarbij het doel dat uw klachten zijn afgenomen. Met deze meting maken we de geleverde zorg inzichtelijk en kunnen we deze evalueren en verbeteren. De gegevens van ROM zullen gepseudonimiseerd aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ, tenzij u aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

Deskundigheidsbevordering

Een GZ-psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register. Alleen wie aan de

wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register, een door de overheid beschermd register. Een GZ-psycholoog behoudt deze titel alleen op basis van herregistratie, waarbij voldaan moet zijn aan voldoende bij- en nascholing, waaronder scholing/cursussen, intervisie en visitatie.

Visitatie

Middels visitatie toetsen collega’s elkaar op de kwaliteitseisen. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeteringsproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en zo nodig te verbeteren. Onze planning is om in 2019 een visitatie door een beroepsvereniging te realiseren.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close