Samenwerking

Hoe en met wie wordt er samengewerkt?

Huisartsen en POH
Huisartsen kunnen cliënten met een brief of digitaal aanmelden via Zorgdomein. In Zorgdomein staat vermeld wat er nodig is om een cliënt aan te melden (een verwijsbrief, DSM diagnose/verwijs reden etc.). Tegenwoordig is het ook vaak zo dat een Praktijkondersteuner de verwijzing doet (POH).

Als de cliënt is gezien op intake wordt de huisarts op de hoogte gebracht dat de behandeling is gestart. Indien er zaken zijn die moeten worden besproken wordt er contact opgenomen met de huisarts. Bijvoorbeeld voor overleg over medicatiegebruik of als een andere vorm van zorg nodig is, zoals Specialistische GGZ. Aan het eind van het behandeltraject wordt de huisarts op de hoogte gesteld over het beloop en effect van de behandeling. Indien er een specifiek advies is wordt dit ook aangegeven in de afsluitbrief. Overleg met de huisarts wordt alleen gedaan met toestemming van de cliënt.

Specifieke samenwerking
Er wordt samengewerkt met de huisartsen en andere professionals van Gezond Blijdorp, Stadhoudersplein 37.
Tevens wordt er samengewerkt met Psychologie praktijk Mens in Bloei.

Bedrijfsartsen
Een deel van de cliënten die zich aanmeldt krijgt te maken met de ziektewet. Het kan zijn dat een bedrijfsarts informatie opvraagt over het behandeltraject, zoals de diagnose of de behandelmethode. Tenzij anders wordt afgesproken wordt er een schriftelijke reactie opgesteld. Deze krijgt de cliënt eerst te lezen. Pas als de cliënt akkoord is met de inhoud, wordt de brief aan de bedrijfsarts verstuurd.

Psychiaters
Het kan zijn dat ook in de Basis GGZ wordt samengewerkt met psychiaters. Bijvoorbeeld als er medicatie wordt voorgeschreven bij matige of ernstige depressies of ADHD.

Overige samenwerkingspartners
Andere beroepsgroepen waarmee wordt samengewerkt zijn maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten of diëtisten.

Crisisdienst
Het komt in de Basis GGZ minder vaak voor dat er sprake is van crisis. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen zo zijn dat er contact opgenomen wordt met de crisisdienst, zoals bij dreigende en acute suïcidaliteit of bij psychotische symptomen.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close